Jak posuzovat vlivy stínění

 

Jak posuzovat vlivy stínění

Pokud hodláte stavět či přistavovat nebo nastavovat nějakou stavbu a tato stavba se nachází v sousedství jiných staveb, rekreačních pozemků či pozemků určených k zastavění je Vaší povinností prokázat mimo jiné, že nezpůsobíte novostavbou stínění a to denního osvětlení nebo proslunění či oslunění.

Samozřejmě, pokud delegujeme svoje představy projektantovi, pak je to jeho povinnost. Tento fenomén vyvstane ještě silněji s uvedením v platnost nového Občanského zákoníku (předpokladem je termín 1.1.2014). Tato povinnost je legislativně zakotvena již dnes platným Stavebním zákonem a k němu přidruženými vyhláškami včetně vyhlášky MMR ČR č.268/2009 Sb., kterou by se měly řídit při své činnosti všichni zainteresovaní ve stadiu výstavby. Není od věci připomenout též ustanovení Občanského zákoníku dnes platného (č.40/1964Sb) a nebo Nově platného od 1.1.2014 (č.89/2012Sb).

Co vše lze pod pojem stínění zahrnout ? Jedná se o stínící vlivy na denní osvětlení budov a proslunění zejména obytných místností či obytných celků případně oslunění rekreačních ploch umístěných u obytných budov. U proslunění a oslunění jde o přímé působení slunce, jehož efekt je zejména hygienický. Není tedy vyloučeno požadovat v případech tomu hodných kontrolu vlivu stínění oslunění též v pobytových místnostech zařízení, zejména těch, ve kterých se jedná o dlouhodobý nebo rekreační pobyt lidí (hospice, rekreační objekty, školní budovy ap.).

Lze tedy očekávat, že jakýkoliv nový objekt změní stávající pokojný stav a bude stínit. Jde o to prokázat, že toto stínění bude přiměřené okolnostem a nebude zatěžovat svým vlivem nadměrně své okolí. Je nutno ho řešit ve fázi projektu novostavby, pozdější zjišťování vlivu může v krajních případech vést až k rozhodnutí orgánu státního dozoru či soudu o odstranění stavby.

Co může být prakticky příčinou stínění? Pokud se týká proslunění nebo oslunění (mladším pojmem pro tento jev je oslunění, kterým se pojmenovává tento fenomén obecně a já jej budu nadále používat) pak je to obvykle nemovitý objekt nebo terénní vlna. V případě stromů a keřů je to nejasný problém, většinu z nich lze po dohodě jako překážku odstranit. Za výjimku lze považovat přírodní památky, kterých snad není toliko. Nicméně jsme lidé a pokud se někomu nechce, bývá to pak obtížná dohoda.

Podstatné je umístění stínícího objektu na dráze slunečních paprsků ze slunce do stanoveného kontrolního bodu. Na obloze dochází během roku a let k takovému množství aberací, že bylo nutno stanovit určité okrajové podmínky pro výpočet oslunění. Je to jednak pozice kontrolního bodu, konkrétní den hodnocení v roce, konkrétní poloha slunce stanovená normalizovanými matematickými výrazy pro předmětnou zeměpisnou pozici místa hodnocení a potlačení šumu pozadí, kdy je stanoven minimální úhel působení slunce 5° nad horizontem. Dále platí pro okenní osvětlovací otvory další omezení tzv. minimální 1/10 plochy oken, minimální rozměr okna (900 nebo 700mm) a tzv. ochranný úhel 25° (viz ČSN 734301). Dále se zavádí korekce nepřesnosti odečtu místa hodnocení z běžných mapových podkladů tzv. meridiánovou konvergencí. Hygienické důsledky slunečního záření nelze považovat za účinné za jakoukoliv i když průhlednou překážkou.

Naopak je zřejmé, že pokud je stínící objekt orientován na sever od místa hodnocení, ke stínění tímto objektem nedochází. Nicméně je to třeba prokázat. Metody stanovení doby oslunění jsou normalizovány (ČSN 730581) a nelze tedy používat jakékoliv nezřetelné a obskurní metody hodnocení.

Je nutno podotknout, že už z okrajových podmínek výpočtu je zřejmé, že doba oslunění se stanovuje výpočtem a není možné ji změřit. Přispívá k tomu též praktický důvod, že v dohodnutý den může být zamračeno.

Hodnocená obytná nebo pobytová místnost je při zanedbání oblačnosti dne 1. března osluněna, pokud doba jejího oslunění je nejméně 90 minut. Hodnocená rekreační plocha nebo zařízení v okolí obytných budov má být osluněna nejméně 3 hodiny ve stejné datum při zanedbání oblačnosti.

Pokud dojde k nadměrnému zastínění obytné budovy, t.j. doba oslunění v daném datu je kratší než 90 minut, bude tato místnost neosluněna. Pro hodnocení oslunění obytného celku (byt, dům ap.) to však nemusí být podstatné. V těchto případech platí, že obytný celek je osluněn, pokud součet podlahových ploch jeho osluněných obytných místností je větší než jedna třetina součtu všech podlahových ploch jeho obytných místností. U hlubokých místností jednostranně osluněných platí jistá omezení při tomto výpočtu podlahové plochy.  

Podle mého názoru je v naší legislativě díra a to ve smyslu ochrany pozemku určeného k zastavění před nepřiměřeným stíněním oslunění na rozdíl od denního osvětlení, kde je naopak ochrana před nepřiměřeným stíněním stavebního pozemku stanovena.

        

Příště Vám přiblížím vliv stínění na denní osvětlení.

Pěkný den Petr Klvač.

11.12.2013

Komentáře

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

© 2011 Tvorba www stránek Weboo.eu

Adresa: Míškovice 170 | 768 52  Míškovice u Holešova | Tel.: +420 577 433 221 | E-mail: petr.klvac@volny.cz